ในวินโดวส์รุ่นใหม่ๆ เราสามารถคำนวณ file integrity checking โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเพียงใช้คำสั่ง Get-FileHash ดังนี้

PS D:\Software> Get-FileHash .\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso

Algorithm Hash Path
--------- ---- ----
SHA256 328B6842A980287E5268CF657152C7D4746DBE2EF2DCE999E759BB9BB0DA3119 D:\Software\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso

ซึ่งถ้าดูลำบากอาจเพิ่ม Format-List แบบนี้

PS D:\Software> Get-FileHash .\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso | Format-List

Algorithm : SHA256
Hash : 328B6842A980287E5268CF657152C7D4746DBE2EF2DCE999E759BB9BB0DA3119
Path : D:\Software\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso

ถ้าอยากได้ MD5 หรือ hash algorithm อื่นๆ ก็ระบุลงไปตามต้องการ

PS D:\Software> Get-FileHash .\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso -Algorithm MD5 | Format-List

Algorithm : MD5
Hash : 59B457E5FFC1A59D3E784CCFC2DF1745
Path : D:\Software\VMware-VCSA-all-6.5.0-5178943.iso

แต่ถ้าวินโดวส์เก่าๆ ที่ไม่มี PowerShell ก็สามารถไปดาวน์โหลด utility Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV) ได้ ที่นี่ เช่นเดิมครับ

อ้างอิงจาก Microsoft MSDN Get-FileHash

Advertisement