โดยปกติ VMware ESXi ที่เป็นเวอร์ชันฟรีที่ไม่มี license ของ vCenter Server ๗ะไม่สามารถใช้คำสั่ง clone ได้ แต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถ copy vmdk file ผ่านทาง command line ได้ แล้วค่อยสร้าง VM ตัวใหม่ให้มาเรียกใช้ vmdk file ทีหลังก็ได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง vmkfstools

เริ่มจาก
1) สร้าง directory สำหรับ VM ใหม่ ชื่อว่า Server2

[root@ESXi-1:~] cd /vmfs/vmfs/volumes/volume_A
[root@ESXi-1:/vmfs/volumes/volume_A] mk Server2

2) ใช้คำสั่ง vmkfstools แล้วตามด้วย -i source_vmdk destination_vmdk และระบุชนิดของดิสก์ด้วย -d thin ดังนี้

[root@ESXi-1:/vmfs/volumes/volume_A] vmkfstools -i ./Server1/Server1.vmdk ./Server2/Server2.vmdk -d thin

3) รอจนครบ 100% ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ vmdk และความเร็วของ datastore

[Destination disk format: VMFS thin-provisioned
Cloning disk './Server1/Server1.vmdk'...
Clone: 100% done.

สำหรับ syntax และ option อื่นๆ ของ vmkfstools สามารถดูได้ที่ Cloning or Converting a Virtual Disk or RDM

Advertisement